LE CORNA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

«Piezzu di curnutu!»  «Curnutu ci sì tu e cu 'un ti lu dici!»

Brancato

«Quannu vieni?»   «Ni lu juornu di San Minni, quannu ci fannu la festa a li curnuti.»

Brancato

Avanti èssiri curnutu, ca 'un èssiri ascuntatu

Lo Verme

C'è curnutu ca nni mori, c'è curnutu ca ci coli

Candiano

Corna e vastunati, cu l'havi si li teni

Candiano

Cu 'un è curnutu 'un è figliu di Diu

Candiano

Curnutu a lu tò paisi e babbu unni va'-va'

Brancato

Curnutu ci lu fici schifiari

Brancato

Curnutu pi un cuornu, curnutu pi du' corna

Brancato

È cchiú curnutu di 'na carteddra di vavaluci

Brancato

È curnutu di 'rredi e 'rriditati

Candiano

È un curnutu, sarbànnucci lu San Giuvanni

Brancato

Fa lu curnutu pacinziusu

Brancato

Havi cchiú corna di li capiddri c'havi 'n-testa

Brancato

Havi li corna a setti sulara

Brancato

Havi li corna accussì luonghi, ca ci nièscinu di lu cappieddru

Candiano

Havi li corna 'nturciuniati

Brancato

Havi mangiascinu ni li corna

Brancato

Li corna cu l'havi si li serra

Candiano

Li corna su' cuomu li dienti: d'allura fannu màliri, ma doppu sièrvinu pi mangiari

Brancato

Li curnuti su' furtunati: senz'èssiri re, su' 'ncurunati

Lo Verme

Lu ciervu, di fronti a tìa, è tignusu

Brancato

Lu curnutu è l'ùrtimu a sapillu

Candiano

Piezzu di curnutu!

Brancato

Quantu va 'na bona 'ncurnatura 'un va 'na bona truvatura

Brancato

Si li corna niscìssiru fora, lu celu fussi pirtusa-pirtusa

Candiano

Si piglià li corna di 'n-terra e si li misi 'n-testa

Candiano

'Un c'è mànnara senza spini e 'un c'è parintela senza corna

Candiano

Vuo' sapiri cu 'un havi corna? Cu s'affaccia a lu suli e 'un fa ùmmira

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme