LA CASA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Avanti a la t casa cu picca pani, ca 'n-casa d'antru cu pirnici e fasciani

Brancato

Avanti lu picca 'n-casa t, ca l'assa' 'n-casa d'antru

Brancato

Avanti pani e tumazzu 'n-casa propia, ca gaddrini e fasciani 'n-casa d'antru

Candiano

Buffetta e cufilaru all'artizza di baccalaru

Brancato

Chiavuzza, chiavuzza, ognedunu a la s casuzza

Cassaro

Cu 'un havi casa 'un havi vicini

Lodato

Cu 'un havi la casa s 'un p mangiari quannu voli

Lodato

Frabbica di 'mmiernu dura 'n-eternu

Candiano

Frabbica e liti 'un ni faciti

Candiano

Frabbichi e liti, pruvati e viditi

Candiano

Havi 'na casa ca si ci p jucari cu du' spati

Candiano

Havi 'na casa ca, prima di trsiri, t'ha' a stujari li piedi

Brancato

La casa capi quantu voli lu patruni

Brancato

La t casa abbrazza e vasa 

Cassaro

Ni la casa senza suli trasi lu midicu a tutti l'uri

Brancato

Ogni gaddru ni lu s gaddrinaru

Brancato

Ogni puorcu a lu s munnizzaru

Candiano

Ogni seggia havi lu s donu

Brancato

Pi casa havi un cacatoju

Brancato

Pi ogni ancieddru lu s nidu bieddru

Candiano

Quannu chiovi e malu tiempu fa, cu 'n-casa d'antru mali sta

Brancato

Ssa casa 'na nivera

Brancato

Ssu cessu accuss pulitu, ca si ci p mangiari

Brancato

Sta a casa addruvata

Brancato

Sulu-sulu l'aria ca c' ni ssa casa

Brancato

Teni la casa cuomu 'na cappella

Brancato

Teni la casa cuomu 'na paglialora 

Brancato

Teni la casa cuom'un cacatoju

Brancato

Teni la porta a filazzeddra

Brancato

Teni la porta a vaniddruzza

Brancato

Unni c' lu liettu c' l'arrizziettu 

Cassaro

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato