LA CALMA E LA FRETTA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

«Mi nni vaju, c'haju prescia.»  «Chi ha' a jiri a dari lu latti a lu picciliddru?»

Brancato

«Mi nni vaju, c'haju prescia.»  «Mancu s'avìssitu lassatu li picciliddri ca chiàncinu!»

Brancato

A li curti!

Brancato

A lu puostu di lu sangu ci havi acqua

Brancato

Allargammu lu cumpassu!

Candiano

Arrivà cu la lingua di fora

Brancato

Arrivà cu lu cori 'n-vucca

Brancato

Arrivà cu lu xjatu a la gula

Brancato

Burrasca furiusa dura picca

Candiano

Chi è tutta ssa prescia? Chi è vuddru ca si jetta?

Brancato

Ci jì di nott'e notti

Brancato

Cu curri s'arrizzola

Lo Verme

Cu fa li cosi adasciu mai la sgarra

Candiano

Cu t'assicuta?

Candiano

Cu va adasciu fa gran caminu

Candiano

Cu va adasciu 'un rallenta

Candiano

Cu va chianu va sanu e va luntanu (e ... perdi la cursa)

Brancato

Curri a la sdirrutta

Brancato

Curri a riètina stisa

Brancato

Curri cuomu 'na nièvula

Brancato

Curri cuom'un liebbru

Brancato

Curri, ca pari assicutatu

Brancato

È lestu di pedi

Candiano

Havi cchiú prescia di la mammana

Candiano

Havi lu pedi lieggiu

Brancato

Havi lu scìddricu

Brancato

La gatta priscialora fa li gattarieddri uorbi

Brancato

Lu fici a scatta-cori

Brancato

Pari assicutatu

Brancato

Pari c'aviss'a jiri a pigliari la 'ntinna

Brancato

Pari un furgarieddru cu lu spitu 'n-culu

Brancato

Si misi li carcagna 'n-culu

Brancato

Si misi li scarpi 'n-culu

Brancato

Si stuccà li gammi a viniri

Brancato

Veni sempri arrubbatu

Brancato

Vinni a li quattru-a li cincu

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano