IL BISOGNO


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A cu aiutu 'un ti p˛ dari lu t˛ cori 'un cunfidari

Cassaro

A cu mi duna pani ci dicu papÓ

Brancato

A lu 'mbriacu tutti lu p˛rtanu a výviri

Brancato

Aiutu a lu bisuognu, e no cunsigliu

Candiano

Amara ddra porta c'aspetta la minescia cotta!

Cassaro

Amaru cu havi bisuognu d'antru!

Brancato

Amaru cu sta a spranza d'antru!

Brancato

Cu havi bisuognu s'accala

Brancato

Cu sta a spranza d'antru e la pignata minti va p'arriminari e 'un trova nenti

Brancato

Cu voli a mýa veni a la casa, cu voli a Diu si nni va 'n-chiesa

Brancato

Cu voli anna, cu 'un voli cumanna

Brancato

Lu bisuognu Ŕ masciu e 'nsigna a fari

Candiano

Lu bisuognu Ŕ parenti di la nicissitÓ

Candiano

Lu bisuognu fa c¨rriri li ciunchi

Candiano

Lu bisuognu fa fari valintizzi

Candiano

Lu trývulu 'mpara a chiÓnciri

Brancato

Tinta acqua serbi a li bisuogni

Cassaro

Unni mi vuontu-vuontu, truovu scuru

Brancato

Va' ni lu patutu, 'un jiri ni lu saputu 

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato