L'ADEGUATEZZA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A tali pignata tali cupierchiu

Candiano

Chissu 'un Ŕ Vangelu pi ssa Missa

Candiano

Ci sta cuomu lu caciu 'n-capu li maccarruna

Candiano

Ci su' cchi˙ cacciatura ca quagli

Candiano

Cientu cani 'n-capu 'n-uossu!

Brancato

Cu lu vientu ca mina ciernu e spagliu

Candiano

╚ cchiossÓ lu nolu ca la mircanzia

Candiano

╚ iddru pi iddru

Brancato

Fa cosi ca 'un su' pi li so' ganghi

Candiano

Gruossu lu pisci, grossa la resca

Candiano

Quantu la pezza, lu pirtusu

Brancato

TruvÓ l'acchiettu pi lu s˛ pumiettu

Cardella

TruvÓ lu pani pi li s˛ dienti

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella